M4TEMOZIOA 2012: Mathematical modeling: from the Galileo legacy to the environment, medicine and technology

Date: Tue, Feb 21 2012

Hour: 19:00

Speakers: Alfio Quarteroni

Alfio QUARTERONI
Polytechnique Federale, Lausanne, Politecnico di Milano

MATHEMATICAL MODELING:
FROM THE GALILEO LEGACY TO THE ENVIRONMENT, MEDICINE AND TECHNOLOGY

Mathematical modeling aims to describe various aspects of the real world, their interaction and their dynamics, through mathematics. One reason behind!their growing success is!the impetuous progress of computers power. Another, even more important, is the increasing demand of quantitative and rigorous tools for a better understanding of natural and biological phenomena, environmental and industrial processes, and social relationships.

In this presentation we will discuss the role of mathematical modeling in applied sciences, and the way modern mathematical modeling is influenced by Galileian intuition on the description of natural phenomena. We will show some results and underline the perspectives in different fields such as environment, life sciences, urban planning, industrial innovation, and sports.

EREDU MATEMATIKOAK:
GALILEOREN LEGATUTIK INGURUMEN, MEDIKUNTZA ETA TEKNOLOGIARA
Modelazio matematikoaren helburua da matematikaren bitartez mundu errealaren, bere interakzioaren eta dinamikaren aspektu desberdinen deskribapena egitea.
Bereganatuz doan arrakasta handiaren arrazoietariko bat potentzia informatikoaren aurrerapen indartsua izan da. Are garrantzitsuagoa den beste arrazoietako bat ostera, tresna kuantitatibo eta zehatzen eskarien gorakada izan da; fenomeno natural eta biologikoak, ingurumen eta industri gertakariak, eta harreman sozialak hobeto ulertzeko.

Aurkezpen honetan eztabaidatuko da zientzia aplikatuan eredu matematikoek duten zeregina, baita Galileok intuizioz egindako gertakari naturalen deskribapenek eredu matematiko modernoen gain izan duten eragina. Emaitza batzuk erakutsiko dira eta arlo ezberdinetako ikuspuntuak azpimarratuko dira; ingurugiro, bizitza-zientzia,
hirigintza-plan, industri-berrikuntza eta kirol arloetako ikuspuntuak, besteak beste.

MODELOS MATEMÁTICOS:
DEL LEGADO DE GALILEO AL MEDIO AMBIENTE, LA MEDICINA Y LA TECNOLOGÍA

La modelación matemática tiene como objetivo describir los diversos aspectos del mundo real, su interacción y las dinámicas, a través de las matemáticas. Una de las razones de su éxito cada vez mayor es el impetuoso avance de la potencia informática. Otro, aún más importante, es la creciente demanda de herramientas cuantitativas y rigurosas para una mejor comprensión de los fenómenos naturales y biológicos, ambientales e industriales, y las relaciones sociales.

En esta presentación se discutirá el papel de los modelos matemáticos en las ciencias aplicadas, y la forma en que los modelos matemáticos modernos están influenciados por la intuición de Galileo en la descripción de los fenómenos
naturales. Vamos a mostrar algunos resultados y destacar las perspectivas en diferentes campos como el medio ambiente, ciencias de la vida, la planificación urbana, la innovación industrial, y el deporte.

POSTER

PRESS NOTE

PRESENTATION

IMAGES

VIDEO

Organizers:

 Ecole Polytechnique Federale, Lausanne and Politecnico di Milano

Confirmed speakers:

 Alfio Quarteroni